Open/Close Menu Prawo jest sztuką czynienia tego, co dobre i słuszne.

      Dotychczas było o wiele łatwiej. Nie będzie egzaltacją stwierdzenie, że szykuje się „pozwoleniowa rewolucja. Bezdyskusyjnie, już od stycznia 2017 r., procedura uzyskania zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca stanie się dla polskich pracodawców rosłym wyzwaniem. Poziom skomplikowania i formalizowania procedury, będzie wymagał niewątpliwie więcej czasu, staranności, precyzji i zaangażowania, a co kluczowe – znajomości de facto całkowicie nowych instrumentów.

      Tym samym, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, w tym i kolejnym wpisie zostaną przedstawione przede wszystkim od strony praktycznej, z uwzględnieniem naszych bieżących spostrzeżeń, najistotniejsze zmiany w zakresie przedmiotowej tematyki. Skąd całe zamieszkanie? Wszystko za sprawą dokonanej nowelizacji w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, opracowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. To nie samodzielna idea rządzących – nowelizacja ustawy została bowiem podyktowana obowiązkiem wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego.

      Przykładowo – ustawodawstwo polskie zostanie terminologicznie wzbogacone o dwa pojęcia, z którymi już teraz warto się zapoznać, bez wątpienia fundamentalne w zakresie polityki imigracyjnej. Wprowadzone zostaną bowiem nowe rodzaje zezwoleń, umożliwiające cudzoziemcowi podjęcie pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: zezwolenia na pracę krótkoterminową oraz zezwolenia na pracę sezonową. Te jak i pozostałe zagadnienia, rewolucjonizujące prawo imigracyjne zostaną szczegółowe przedstawione w kolejnych artykułach. Już teraz należy jednak zwrócić uwagę na to, co najbardziej znamienne – konstatowane powyżej zezwolenia zastąpią dotychczasową, co istotne – o zgoła prostszą, klarowną, sztampową już procedurę zatrudniania obcokrajowców polegającą na dokonywaniu przez pracodawców rejestracji w powiatowych urzędach pracy oświadczenia o chęci zatrudniania obcokrajowca, co następczo stanowiło dla obcokrajowców podstawę do podjęcia pracy w Polsce przez okres 6 miesięcy. Jakie będę tego skutki? Zapewne czas pokaże. Pozadyskusyjne pozostaje jednak to, że dotychczasowa procedura z uwagi na jej uproszczony charakter umożliwiała pracodawcom reagowanie na bieżącą sytuację na rynku pracy. Tymczasem wprowadzenie zezwoleń, które ze swej istoty są bardziej sformalizowane przypuszczalnie może okazać się doniosłym czynnikiem redukującym natężenie zatrudniania cudzoziemców.

Paweł Stachurski

Adwokat

Partner Kancelaria

Adwokacka Solny 17